20150718_Cali_Hammer Throw (3kg)_Sofiya PALKINA_67.82 m